Превоз на високостойностни пратки със стандартни контейнери

Транспорт по море

Регион: Близък Изток

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

  • Да намерим решение за транспортиране на ценни пратки с морски контейнерен превоз
  • Оптимален маршрут спрямо близостта на крайната точка до производствената база
  • Осигуряване на охранителни мерки по време на цялата логистична верига

РЕШЕНИЯ

  • Осигуряване на морски контейнерен превозвач и стриктно съблюдаване на правилата за превоз на ценни пратки по време на целия транспорт
  • 24-часов пълен физически и технически мониторинг
  • Охрана по време на всяка стъпка от логистичния процес